ReadyPlanet.com


นักลงทุนเตรียมตัว! ภาษีกองทุนตราสารหนี้ 15% เริ่มเก็บสิงหาคม 62


นักลงทุนเตรียมตัว! ภาษีกองทุนตราสารหนี้ 15% เริ่มเก็บสิงหาคม 62เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสำคัญว่า หลังจากออกประกาศนี้ 90 วัน กองทุนรวมเมื่อมีรายได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ ต้องเสียภาษี 15% จากเดิมที่ไม่เคยเสียภาษีมากก่อน ทั้งนี้ประกาศออกมาเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2562 จะมีผลบังคับใช้ใน 90 วันหลังจากนี้ คือประมาณกลางเดือน ส.ค. 2562 แต่จะไม่มีผลย้อนหลังกับกองทุนตราสารหนี้ โดยทางกรมสรรพากรประเมินว่าจะจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1,600-2,500 ล้านบาท ซึ่งสาระสำคัญของการแก้ไขพ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนรวม ในอัตราร้อยละ 15 จากเดิมที่ไม่เคยมีการจัดเก็บภาษี ส่งผลให้ผู้ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต้องรับภาระจ่ายภาษี ทำให้ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนสนับสนุนโดยเว็บไซต์ MarketSavvyPost by thaiorchidnursery :: Date 2019-05-31 14:11:10


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mailCopyright © 2010 All Rights Reserved.